up_0bd989735df8cf4fef56d02fd2bb0ae6
تازه ترین تصاویر از کشته شدگان حادثه در منا و حجاج از دست رفته و بی گناه را در این مطلب آورده ایم دیدن این تصاویر عدم رسیدگی به کشته شدگان این حادثه و نبود بهداشت و پرسنل درمانی را به خوبی نشان می دهد!

تلفات ازدحام و فشار جمعیت در مراسم حج به 1300 نفر کشته و 868 زخمی افزایش یافت. این حادثه امروز پنجشنبه به دلیل ازدحام و فشار جمعیت درمراسم رمی جمرات در منطقه منی روی د
 up_05de96c9d7141b58df44eef6c498badd up_9d137d2dcc0c07088e08014e0ab13386 up_629ee368c3cd41a145852734bba8ba28 up_7633b27bb2a063df41a0d8162b2738ff up_469348cfa1507fb23d63054b5217f256 up_619420949b1401d823e1f3749b6ef9b2 up_f34c2f9f27ff3f1947feecaa2d9bf650