images.jpg335536
چگونه می توان با سالمندان برخورد کرد به گونه ای که رضایت آن ها را جلب نمود ،آن ها چه نوع روحیاتی دارند و اطرافیان باید چگونه با آنان برخورد کنند تا بتوانند خرسندی این افراد را به دست بیاورند، رفتار و کلمات محبت آمیز می تواند هر سالمندی را خوشحال و راضی کند!

دکتر ربابه غفارتبریزی روان شناس  اظهار کرد: سالمندان ممکن  است هم از لحاظ فیزیولوژیکی و یا ذهنی دچار مشکل بشوند که گاهی به پرستار ویژه، دارو و درمان نیاز پیدا می کنند.
وی تصریح کرد: این دسته از افراد توقعاتشان بیشتر شده  و رفتارهای کودکانه از خود بروز داده و گاهی حساس می شوند.
غفار تبریزی افزود: لازم است اعضای خانواده به گونه ای با  آنها رفتار کنند که احساس مفید بودن و مشارکت پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: بعنوان مثال خانواده ها با سالمندان مصاحبت  کرده از تجربیات و نظرات آنها استفاده کرده و گاهی مسئولیتهای کوچک به  آنها دهند.
غفارتبریزی عنوان کرد: سالمندان گاهی خاطرات را چند بار تکرار می کنند، در چنین مواقعی لازم  است که ما تظاهر کرده که برای اولین بار آن را می شنویم و از خشونت به  آنها جلوگیری کنیم.
وی اذعان داشت: گاهی نگهداری سالمندان در حد توان خانواده‌ها نیست بنابراین لازم  است که آنها در خانه سالمندان نگهداری شوند.
این  روان شناس تأکید کرد: در این اماکن نیاز به  جامعه شناس و روان شناس برای این  دسته  از افراد ضروری است تا به  آنها اهداف کوتاه یا بلند مدت داده شود. و امید به  آینده در آنها افزایش پیدا کند.
وی یادآور شد: سالمندان در این اماکن باید با  همدیگر تعامل زیادی داشته باشند و از خاطرات خویش با همدیگر صحبت کنند.
غفار تبریزی گفت: در خانه سالمندان، مشارکت این  افراد ضروری بوده و همچنین مراقبان و پرستاران لازم  است تا برنامه ریزی های تفریحی در آینده را  به  آنها اطلاع دهند.
وی توصیه  کرد: می‌توان این دسته افراد را گاهی به  پرورشگاهها برده یا  بچه های پروشگاهی را  به خانه سالمندان بیاورند تا با بروز احساس و عواطف به  کودکان پرورشگاهی آنها از محبت های این بچه ها بهره‌مند شوند.
این  روان شناس در پایان به خانواده ها تذکر داد: دیدار از سالمندان خویش را در فواصل معین در طی سال تکرار کنند.