دبير كميته كشوري تجويز و مصرف منطقي داروي وزارت بهداشت از آموش زنان خانه دار در خصوص مصرف منطقي دارو براي نخستين بار در كشور خبر داد و گفت: آموزش همگاني اعم از كودكان و زنان خانه دار و شاغل از محورهاي فعاليت كميته كشوري تجويز و مصرف منطقي داروي وزارت بهداشت است.
دكتر فاطمه سليماني در گفت وگو با ایسنا، با بيان اين كه براي آموزش مصرف منطقي دارو براي كودكان كتب قصه‌اي تهيه و تدوين شده است، اظهار كرد: برگزاري مسابقه كتابخواني ويژه دانش آموزان از برنامه‌هاي آموزشي وزارت بهداشت است.

وي با توجه به نقش محوري زنان در خانواده و تاثيرگذاري آنها در مصرف صحيح و منطقي دارو در محيط خانه گفت: ازاين رو زنان خانه دار و شاغل در قالب برگزاري كارگاه‌ و ارايه جزوات، آموزش مي‌بينند.

دبير كميته كشوري تجويز و مصرف منطقي داروي وزارت بهداشت در ادامه از برگزاري جشنواره‌اي در خصوص تجويز و مصرف منطقي دارو در كشور خبر داد و گفت: طرح پايلوت آموزش به زنان خانه دار در شهر و دو روستاي قم با استقبال خوبي همراه شد كه بر اساس نتايج، اين طرح سراسري مي‌شود.

سليماني در پايان با اشاره به ضرورت وجود برنامه‌هاي آموزشي براي عموم، يادآورشد: گاهي تشخيص بيماري و متعاقب آن تجويز دارو به درستي انجام مي‌گيرد اما بيمارصرفا به توصيه اطرافيان به مصرف ساير داروها رو مي‌آورد.