توجيه بيمار براي دريافت داروي مورد نياز از سوي مسوولان مراكز الزامي است
اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر طي نامه‌اي به مراکز تک نسخه‌اي، روش کنترل ورود داروهاي تک نسخه‌اي را اعلام كرد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از ایسنا، پذيرش نسخه با مسئوليت و نظارت مستقيم مسئول فني آن مرکز و بدون ارجاع بيمار به اين اداره کل انجام مي‌شود. اطلاعات مربوط به نسخ پذيرش شده توسط  سيستم نرم‌افزاري مناسب ذخيره و گزارش هفتگي آن طبق فهرست پيوست به اين اداره کل ارسال مي‌شود.

برپايه اين گزارش، روند اجرايي ترخيص چون گذشته از طريق اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر انجام مي شود. با توجه به تمرکز کنترل‌هاي ورود داروهاي تک نسخه‌اي در اين مرحله لازم است؛ توجيه کافي براي تک تک اقلام فاکتور ارائه شده وجود داشته باشد. با توجه به ثبت رايانه‌اي کليه فاکتورهاي ارائه شده توسط آن مراکز، بايد ميزان واردات با مقادير گزارش‌هاي نسخ هفتگي ارسال شده متعادل باشد.

همچنين با توجه به اين که داروهاي تک نسخه‌اي جزء داروهاي ثبت شده در کشور نمي‌باشند لذا مسئوليت کليه عواقب ناشي از مصرف اين دارو با پزشک تجويز کننده و مسئول فني آن مرکز است. همچنين آن شرکتها مي توانند با ايجاد تمهيداتي از قبيل درج شماره سري ساخت در فاکتورهاي فروش و يا درج هولوگرام داروهاي خود را از انواع داروهاي غيررسمي متمايز كنند.

به گزارش ايسنا، مسئوليت پذيرش نسخه تا تحويل دارو به بيمار بر عهده آن مرکز است و ايجاد هر حلقه اضافي در اين چرخه (توزيع توسط پخش استاني، داروخانه‌هاي معمولي و ….) ممنوع بوده و در صورت مشاهده با آن برخورد قانوني خواهد شد.

با توجه به اين که در اين روش نيازي به مراجعه مستقيم بيماران به اين اداره کل نمي باشد. لازم است بيماران به نحو مقتضي راهنمايي و توجيه شوند.