جهش هاي مفيد در محيط زياد هستند اما به دليل بي تاثيري ،مطالعه بر روي آن ها دشوار است.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه اينترنتي ساينس ديلي،‌ سرعت جهش باكتري ها براي بقا در محيط بسيار بيشتر از مقداري است كه قابل تصور باشد.
تعداد بسيار زيادي ژن در باكتري ها براي سازش در محيط جهش پيدا مي كنند.
اين تحقيقات براي مطالعه در مورد عفونت هاي باكتريايي و مقاومت آنها در برابر آنتي بيوتيك ها مهم است.
انتخاب طبيعي به جانداراني كه در محيط هاي خاص بيشتر سازش دارند شانس بقا و توليد مثل بيشتري مي دهد و جهش ماده ي خام تكامل است،‌ در واقع جهش ها منبع توليد خصوصياتي هستند كه موجودات زنده را براي سازش بيشتر مجهز مي كنند و به آنها شانس بقاي بيشتر و يا كمتري مي دهد.
جهش ها مي توانند مفيد يا مضر باشند با وجود اينكه جهش مفيد شانس بقا را زياد مي كند، جهش هاي مضر براي مطالعه دانشمندان بهتر هستند.
جهش هاي مضر به آساني قابل مشاهده هستند چون موجود زنده مي ميرد ولي جهش هاي مفيد اثر بسيار كوچكي بر موجود زنده گذاشته و به راحتي قابل مشاهده نيست.
جهش هاي مفيد در جمعيت هاي بزرگ اتفاق مي افتد،‌اين جمعيت ها سريع توليد مثل كرده و تشخيص جهش مفيد را دشوار مي كند.