تحقيقات نشان مي دهد زنان بيشتر از مردان به پني سيلين حساسيت دارند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري العالم، اين تحقيقات بر روي 1921 بيمار صورت گرفته اسي كه 83 درصد از آنها زن بوده و به پني سيلين حساسيت داشته اند.
بنابر اين گزارش، اين در حالي است كه تنها 17 درصد از اين بيماران مرد بودند.
يادآور مي شود، با وجوديكه بسياري از اين بيماران، عوامل موثر در جلوگيري از ابتلاء به حساسيت را رعايت كرده اند اما باز هم به پني سيلين حساسيت بيشتري نشان دادند.