دکتر سلام: طبق گفته پزشكان مصرف داروهاي تقلبي نسختين آسيبي را كه به بدن افراد مي رساند باعث صدمه زدن به قلب مي شود و چين و هند توليد كنندگان اصلي داروهاي تقلبي در جهان هستند.

به نقل از پايگاه خبري بي بي سي؛ از هر 10 بسته دارو در سطح جهان يك بسته داروي تقلبي بوده و تجارت داروهاي تقلبي در سطح جهان رو به گسترش است.
بنابراين گزارش، بررسي هاي انجام شده در اين زمينه بيانگر اين مطلب است كه چين و هند نقش مهمي را در توليد و پخش داروهاي تقلبي در سطح جهان ايفا مي كنند.
همچنين به گفته پزشكان اروپايي مصرف داروهاي تقلبي باعث وارد شدن صدمه به قلب افراد مي شود و قلب انسان عضوي حساس است كه پس از مصرف داروهاي تقلبي آسيب مي بيند.
يادآور مي شود: دكتر ناوارو داروشناس مطرح انگليسي افزايش توليد دارو درسال هاي اخير به دليل افزايش تشخيص گونه هاي مختلف بيماري ها را از عوامل گسترش پخش داروهاي تقلبي مي داند.