تاثير استفاده از طب سوزني در درمان آرتروز زانو تقريبا بسيار كم است.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان نتيجه تحقيق صورت گرفته در انگلستان بر روي 350 بيمار نشان داد با استفاده از طب سوزني درد بيماران مبتلا به آرتروز زانو كاهش چنداني پيدا نمب كند.
بنابراين گزارش؛ در اين تحقيق شركت كنندگان در سه گروه مختلف تقسيم و بر روي گروه اول طب سوزني، بر روي گروه دوم طب سوزني ظاهري و در گروه سوم سوزن به هيچ عنوان وارد پوست نشد.
اين گزارش مي افزايد؛ بعد از گذشت شش ماه كاهش درد محسوس شركت كنندگان سه گروه مختلف مشاهده نشد.
بر اساس اين گزارش؛ كاهش درد به خصوص در گروهي كه ديده شد كه طب سوزني ظاهري بر روي آنها صورت گرفته بود سوزن ها در كاهش درد دخيل نبودند.