Overcoming-Fear-Anxiety-with-Dental-Sedation

 آیا شما هم هنگام مراجعه به دندانپزشک استرس دارید و نگران هستید و از درد و خونریزی آن می ترسید چه کارهایی در این زمینه باید انجام دهیم و نظر روانشناسان در این زمینه چیست؟

محققان در تحقیقات اخیر خود دریافته اند که «رفتار درمانی شناختی» می تواند به افراد در غلبه بر ترس رفتن به دندانپزشکی کمک کند.

 طبق مطالعه محققان دانشکده کینگ لندن، «رفتار درمانی شناختی»، درمانی کوتاه مدت است که معمولا ۶ تا ۱۰ جلسه به طول می انجامد و به درمان طیف وسیعی از مشکلات روانشناختی نظیر افسردگی و اختلالات مربوط به نگرانی و اضطراب کمک می کند.

«تیم نیوتن»، سرپرست تیم مطالعه، در این باره می گوید: «مطالعه ما نشان می دهد که به طور میانگین بعد از گذشت ۵ جلسه رفتاردرمانی شناختی ، اکثر افراد می توانند بدون استفاده از داروهای آرام بخش به دندانپزشک مراجعه کرده و تحت درمان قرار گیرند.»

در این مطالعه، مشخصات ۱۳۰ بیمار حاضر شده در جلسات رفتار درمانی شناختی مورد بررسی قرار گرفت. سه چهارم افراد تحت ارزیابی، ترس از دندانپزشکی داشتند.

نسبت قابل توجهی از افراد تحت ارزیابی، دارای نگرانی و اضطراب عمومی، میزان قابل توجه افسردگی و اندیشه خودکشی بودند. از بین تمامی بیماران، چهار پنجم (۷۹ درصد) بدون نیاز به مصرف داروی آرام بخش تحت درمان قرار گرفتند.

در این مطالعه مشخص شد که میانگین تعداد جلسات مورد نیاز برای بیمارانی که بدون نیاز به داروی آرام بخش تحت درمان قرار گیرند، پنج جلسه بود.