fornok

در این مطلب قصد داریم در صحبت مختصری داشته باشیم در موزد فورنکولوز گوش داشته باشیم. نوعی اوتیت خارجی لوکالیزه است که در نیمه خارجی مجرای گوش که دارای فولیکول‌های مو و غدد مترشحه است، رخ می‌دهد. عامل بیماری، تقریبا همیشه استافیلوکوک است.

۱) تسکین درد با کمپرس گرم، روزی ۳ بار و هر بار، ۱۵ دقیقه.

۲) استفاده از داروهای مسکن.

۳) مش گوش مرطوب شده با محلول Burrow

۴) Cloxacillin, Cap. ۵۰۰mg N=۲۸هر ۶ ساعت، یک عدد

۵) در صورت عدم پاسخ به درمان‌های فوق، از انسزیون راس فرونکول استفاده می‌شود که گاه به علت دردناک‌بودن نیازمند بی‌هوشی عمومی نیز خواهد بود.