بيماري حصبه بيماري واگيرداري است كه به وسيله ويروسي به نام باراهيكسو فيروس دستگاه تنفسي انسان را تحت تأثير خود قرار مي دهد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه علمي الرياض، بيماري حصبه معمولاً در اواخر فصل زمستان و پائيز شيوع پيدا مي كند و آن در حالتي است كه اين ويروس وارد بدن شده و سلولهاي حلق و ريه را تحت الشعاع قرار داده و به سرعت به همه بدن شيوع پيدا مي كند.
بنابراين گزارش هنگاميكه بيمار حصبه اي سرفه يا عطسه كند اين ويروس در هوا پخش شده و سبب مي شود تا به بيني و حلق ديگر افراد رسيده و آنها  دچار اين بيماري سازد.
گفتني است: كودكان و افراديكه واكسينه نمي شوند بيشتر دچار اين بيماري مي شوند و اين درحالي است كه واكسن اين بيماري از سال 1953 در دسترس قرار گرفته اما به دليل شيوع آن اين واكسن كاهش يافته است.