images

آرتروز مفاصل را چگونه می توانیم برطرف کنیم چه افرادی بیشتر در معرض این مشکل قرار دارند ورزش های مفید در این زمینه کدامند چگونه باید آن را برطرف کرد مفاصلی که دچار آرتروز می شوند قابل درمان هستند یا خیر؟

تحقیقات جدید نشان می دهد ورزش منظم و درمان فیزیکی به افراد مبتلا به آرتروز مفاصل ران و زانو کمک می کند.

این تحقیق بر روی 206 نفر با سن متوسط 66 سال که آرتروز مفاصل ران و زانو داشتند، انجام شد. این افراد به دو گروه تقسیم شدند. بر روی یک گروه مراقبت های معمول و روزانه انجام گرفت در حالیکه گروه دوم روزانه بطور منظم ورزش کرده و درمان های فیزیکی روی آن ها انجام شد.

پس از دو سال، گروهی که بطور منظم ورزش کرده بودند و درمان فیزیکی روی آن ها انجام شده بود بهبود بیشتری در درد، خشکی حرکت و عملکرد فیزیکی داشتند.

نتایج نشان داد که اضافه کردن ورزش مستمر و درمان فیزیکی به درمان های دارویی در بهبود آرتروز مفاصل ران و زانو موثر است.

آرتروز- رایج ترین نوع بیماری مفاصل میان افراد میانسال و مسن- آسیب پیشرونده ای را به غضروف مفاصل وارد کرده و باعث درد، تورم و کاهش حرکت مفاصل می شود.