556
 اطفالی که در دوران کودکی شاد زندگی می کنند در دروان بزرگسالی موفقیت های زیادی پیش رو دارند و جایگاه خود را در جامعه بهتر می توانند کشف کنند استرس ،اضطراب،خشم و نگرانی در این دوران بسیار مضر و تاثیرگذار است

جعفربای آسیب شناس با اشاره به شادی کودکان، اظهار کرد: وقتی که کودکان بدانند که والدین به آنها اطمینان دارند احساس می کنند که دست یافتن به همه چیز برایشان امکان پذیر است.
وی افزود: یکی از بهترین هدایایی که والدین می توانند به کودکشان بدهند امکان شاد زیستن وشادبودن آن ها است.
بای تصریح کرد: افکار کودک نسبت به خود بیشترین اهمیت را دارد بنابراین والدین باید افکار مثبت به کودکان خود را القا کنند.
می تاکید کرد: بسیاری از والدین متوجه نمی شوند که خشم وعصبانیت کودکشان به خاطر غمگینی آنها صورت میگیردویا ناشی از اضطراب کودک است.
این آسیب شناس در پایان گفت: والدین باید به فرزندخود اجازه بدهند که علائق خود را کشف کنند.بازی ها وفعالیت هایی که او انتخاب می کند توجه نشان دهند.
کلید واژه‌ها : باشگاه خبرنگاران جوان