blind

افراد نابینا در مقایسه با افراد بینا کمتر در مورد محیط اطلاعات کسب می کنند اطلاعاتی که فرد نابینا بدست می آورد اطلاعات خود محور، تحلیلی و وضعیت هستند. فرد کور خود را در مرکز قرار می دهد و ارتباطات اشیاء محیط را با خود می سنجد.
بعنوان مثال تعیین مفهوم جهت ها به صورت جلو، عقب، راست، چپ بالا و پایین و معیارهای فاصله، مفیدترین راه برای تعیین وضعیت دقیق، موقیعت خود و موضع اشیاء در ارتباط با فرد کور می باشند.
گرچه مبنای اطلاعات دریافت شده توسط فرد نابینا با فرد بینا تفاوت دارد اما فرد نابینا نیز قادر به درک مفهوم جهت ها می باشد.هدف از آموزش جهت یابی و حرکت کسب استقلال در حد قابل قبول می باشد. در هنگام آموزش جهت یابی به فرد کور در مورد موقعیت خود و محیط استفاده از روش های خاص با کمک پیام های شنیداری و لمسی، موثر خواهد بود. انجام تمرینات جهت یابی و حرکت با کسب اطلاعات قبلی بهبود می یابد. درک موقعیت فضایی محیط بطور کامل به افزایش استقلال فرد نابینا کمک می کند.برنامه های آموزشی جهت یابی و حرکت بوسیله آژانس های اجتماعی ویژه نابینایان و کم بینایان ارائه می شود. این روش ها عبارتند از: استفاده از وسایل کمکی حرکتی، عصای بلند، برنامه های مسافرتی الکترونیکی، سگ های راهنما و وسایل کمکی جهت یابی.
تکنیک های اصی جهت یابی و حرکت توسط افراد بینا و به منظور کمک به نابینایان و کم بینایان مورد استفاده قرار می گیرد تا ایمنی کامل و موثری را برای آنها تامین نماید.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد