disease

در کنده گی کششی شبکیه ویترکتومی انجام می شود. ویترکتومی یک پروسجر داخل چشمی است که طی آن و برش 1 تا 4 میلی متری در Pans Plana ایجاد می گردد. از یکی از برشها برای تاباندن نور و از برش دیگر برای وارد کردن ابزار وترکتومی استفاده می شود. جراح تحت مشاهده مستقیم غشاهای اطراف شبکیه را قطع می کند در این زمان شبکیه بوسیله جایگزین مایع زجاجیه چشم در حالت پایداری قرار داده می شود. پیشرفت های تکنولوژیکی مشتمل بر استفاده از میکروسکوپ های جراحی، استفاده از ابزار و وسایل کوچک، لنزهای تماسی قابل شستشو و وسایل تسهیل کننده برای بریدن و آسپیراسیون زجاجیه و امکانات نور تابانی موجب ایجاد پیشرفت هایی در جراحی های ویتروتینال شده اند. تکنیک های جراجی ویترو رتینال به صورت پروسجرهای مختلف اجرا می شوند: خارج کردن جسم خارجی، کدورت های زجاجیه مثل خون، جابجایی عدسی و ترمیم کندگی شبکیه، درمان سوراخهای ایجاد شده در لکه زرد عبارتست از: ویترکتومی، فتوکوآگولاسیون لیزری، تبادل هوا- مایع- گاز و استفاه از فاکتور رشد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد