1024px-Fundus_photograph-CMV_retinitis_EDA07

ایدز دارای چند نوع عارضه چشمی است. دراتوپسی بیش از 90% بیماران ضایعات چشمی دارند که مستقیما با ایدز در ارتباط می باشد. لیتومگالو ویروس (CMV) شایعترین علت التهاب شبکیه در بیماران مبتلا به ایدز است. 40% بیماران مبتلا به رتینیت سیتومگالوویروس، در زمان مرگ دید مرکزی هر دو چشم خود را از دست می دهند. نشانه های اولیه رتینیت CMV از بیماری تا بیمار دیگر متغیر است. بعضی از بیماران از نوسان و کاهش دید محیطی شکایت می کنند. بعضی دیگر از بیماران اسکوتومای مرکزی یا پیرامون مرکزی دارد در حالیکه عده ای از بیماران فقط نوسان بینایی ناشی از ادم ماکولا دارند. شبکیه غالبا نازک و آتروفی می شود و برای پارگی و کنده شدن مستعد می گردد.
رتینیت CMV معمولا به یکی از این سه تشکیل ظاهر می شود: خونریزی دهنده شعله آتشی یا گرانولار. در نوع خونریزی دهنده مناطق وسیعی از شبکیه به صورت نقاط سفید نکروتیک توام با خونریزی دیده می شوند. نوع دوم دارای لبه های زرد و سفید است که در مناطق آتروفی شده به رنگ سوخته ای تبدیل می گردد. این نوع رتینیت توسعه می یابد و اگر درمان نشود تمام شبکیه را گرفتار می سازد. نوع گرانولار رتینیت CMV دارای ضایعات گرانولار سفید رنگ در ناحیه محیطی شبکیه است که بتدرج بسط می یابند. ارتشاح سفید رنگ شبکیه ناحیه حسی ظآن را تخریب کرده و منجر به نکروز، آتروفی بینایی و کنده شدن شبکیه می گردد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد