Posturography

برای بررسی توانایی های کنترل وضعیت از این آزمایش استفاده می شود. تمامیت سیستم های بینایی دهلیزی و حسی، همراه با برون ده واکنش حرکتی و تطابق و هماهنگی اندامهای تحتانی آزمایش می شود. بیمار روی یک صفحه که بوسیله پرده یا دیوار متحرک احاطه شده است می ایستد و وضعیتهای مختلف را اجرا می کند مثلا حرکت صفحه همراه با حرکت پرده یا ثابت بودن صفحه همراه با حرکت پرده تجربه می شود. واکنش بیمار در 6 وضعیت مختلف، بررسی و اندازه گیری شده و تمامیت و سلامت سیستم های فوق الذکر تایید می گردد. آمادگی برای این آزمایش همانند اکلترونیستاگموگرافی است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد