ear_picture

اگزوستوز (Exostoses) برجستگی های استخوانی سخت و کوچک در ناحیه استخوانی خلفی- تحتانی کانال گوش هستند که معمولا به صورت دو طرفه دیده می شوند. پوستی که روی اگزوستوز را می پوشاند طبیعی است. اکثر افراد فکر می کنند که تماس با آب سرد موجب اگزوستوز شده است. درمان معمول، اکسزیون جراحی است.
همچنین ممکنست در گوش خارجی، تومورهای بدخیم دیده شود. شایعترین این تورموها، کارسینوم سلولهای بازال در روی لاله گوش و کارسینوم سلولهای سنگفرشی در صورتی که درمان نشود بهاستخوان گیجگاهی انتشار می یابد و موجب فلج عصب فاسیال (صورتی) و کاهش شنوایی می شود. کارسیننوم ها باید از طریق جراحی درمان شوند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد