ear-otoplasty-

بیماری مینیر دارای نشانه های زیر می باشد: کاهش شنوایی حسی- عصبی پیشرونده و نوسان کننده وزوز گوش یا صدای زنگ در گوش، احساس فشار و پری در گوش و سرگیجه حمله ای ناتوان کننده همراه با تهوع یا استفراغ. اثرات این نشانه ها ممکنست از یک ناراحتی جزیی تا ناتوانی شدید ناشی از حملات سرگیجه متغیر باشد. در شروع بیماری شاید فقط یک یا دو نشانه ظاهر شود.
بعضی از درمانگران معتقدند که بیماری دارای دو زیر گروه است که بیماری مینیر آتیپیک نامیده می شوند: مینیر حلزونی و مینیر دهلیزی. بیماری مینیر حلزونی با کاهش شنوایی حسی- عصبی پیشرونده و نوسان کننده وزوز گوش و فشار بالای گوش بدون نشانه های دهلیزی، مشخص می گردد. در بعضی از بیماران ابتدا بیماری مینیر حلزونی یا دهلیزی بوجود می آید. اما در اکثر بیماران همه نشانه ها با هم ظاهر می شوند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد