psychology

آدمی یگانه موجودی است که برای ادامه موفقیت آمیز زندگی باید از نیازها و توانهای بدنی و روانی خود و دیگران آگاهی کافی داشته باشد. به سخن دیگر، انسان در جست و جوی این است که چه رفتاری در برخورد او با دیگران پسندیده تر و مؤثرتر است و از دیگران در موارد خاصی چه انتظارهائی باید داشت؟ گذران زندگی و بخش مهمی از خوشبختی هر یک از افراد آدمی تا حدود زیادی به دیگران وابسته است. زیرا، نظر موافق و جلب همکاری کسان در پیشرفت کارها و موفقیت فرد در جامعه دارای اهمیت فراوانی است. بنابراین، امروز دانشی که ما را به دقایق کردار و کنه رفتار آدمی و هر موجود زنده ای رهنمون میث سازد روان شناسی
می نامند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد