images

متغیر مستقل به عامل یا آن دسته از عواملی گفته می شود که آزمایشگر می کوشد با فراهم نمودن یک طرح آزمایشی پاسخ یا پاسخ هایی را در موجود زنده به دست آورد. به سخن دیگر متغیر مستقل عاملی است که اثر آن را در ارگانیزم (موجود زنده) بررسی می کنند. برای نمونه هنگامی که هوا سرد می شود درها و پنجره ها را می بندیم یا پوشاک خود را آنقدر زیاد می کنیم تا دیگر احساس سرما نکنیم. در این مثال سرما متغیر مستقل و بستن در و پنجره ها، یا پوشیدن لباس را پاسخ به آن یا متغیر وابسته می گویند. به طوری که مشاهده می شود یکی از ویژگیهای متغیر مستقل شدت و ضعف یا حالت کمی و کیفی آن است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد