images

هنگام تکوین نطفه بر اثر محیط مساعد، کودک ترکیب مشخصی از ژنهای پدر و مادر را دریافت می دارد همان گونه که اینها نیز به نوبه خود ترکیب معینی از ژنهای پدر و مادرشان را دریافت داشته اند. امور اکتسابی مانند دانش، هنر و یا هرگونه مهارتی که پدر و مادر از راه آموزش به دست آورده باشند به فرزندشان انتقال نمی یابد. حوادث و عوارض جسمی مانند کوری، کری، فلج و جز آن به کودک منتقل نمی شود. فقط استعدادهای ذاتی و عقب ماندگیهای ذهنی قابل انتقال می باشند.
عوامل و صفات ارثی که به کودک منتقل می شوند ممکن است به طور مستقیم از پدر و مادر یا از سوی پدر بزرگ یا جد و جده انجام پذیرد. یعنی ممکن است کودک در رفتار خاصی شبیه پدر و مادر و در برخی اعمال همانند یکی از اجداد یا هر دوی آنها باشد و در رفتار و کردار معینی با آنها متفاوت باشد.
در هر خانواده ای برادران و خواهران به علت اینکه از سلولهای جنسی مختلف به وجود آمده اند با هم تفاوت دارند بجز همشکمان یکسان که نخست از یک سلول جنسی نر و ماده تشکیل شده اند سپس این نطفه خود به خود به دو قسمت می گردد و به جای یک کودک دو کودک کاملا شبیه هم به دنیا می آیند. اما اگر این دو همشکمان یکسان در دو محیط خانوادگی مختلف بزرگ شوند در موقعیتهای یکسان رفتارهای متفاوتی ابراز خواهند داشت. به این سبب هیچ دو فردی نیستند که از هر جهت با هم برابر باشند.
در واقه انتقال وراثت امر پیچیده ای است: در مورد پاره ای از ویژگیها مانند هوش ژنهای گوناگون و فراوانی دخالت دارند در صورتی که در مورد برخی از ویژگیها ژنهای کمتری شرکت می کنند. صفت هایی را که در موجود زنده آشکار می شوند چیره یا نمایان و آنهایی که پنهان می مانند مغلوب یا نهان می خوانند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد