logo-2014-symposium

گرگور مندل (1822-1884) پس از آزمایشهای فراوان درباره نخودهای سبز و زرد و موشهای سفید و خاکستری برای نخستین بار به کشف قانون وراثت موفق گردید. وی نخست منوهیبرید ها یا تک صفتی ها را مورد آزمایش قرار داد. پس از آنکه اطمینان یافت رنگ سفید و خاکستری صفت ثابت موشهاست آن وقت آنها را با هم آمیزش جنسی داد. در نسل اول بچه ها همه دارای رنگ خاکستری بودند اما رنگ سفید در برخی از آنها به طور پنهان وجود داشت. زیرا هنگامی که این بچه موشها بالغ شدند و با هم آمیزش پیدا کردند معلوم شد یک چهارم آنها خاکستری خالص دو چهارم خاکستری دورگه و یک چهارم بقیه سفید خالص بودند. وقتی دو چهارم بچه موشهای دورگه را پس از بلوغ آمیزش جنسی داد باز همین نسبت بالا پدیدار شد. در اینجا رنگ خاکستری صفت چیره یا نمایان و رنگ سفید صفت نهان می باشد. البته در آمیزش موجودهای چند صفتی قانون مندل با مضرب معینی رعایت می شود و کیفیت بروز صفات ارثی را مشخص می سازد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد