images

یکی از عارضه های ارثی انگشتان به هم چسبیده است که در بعضی افراد دیده شده است. نمونه دیگری از این گونه نابهنجاری پدری فاقد دست و پا بود که شش فرزند از دوازده فرزندش نیز بدون دست و پا بودند. شش انگشتی نوع دیگری از انواع نقصهای ارثی است. به این گونه دگرگونیهای بدنی که ناگهانی پیدا می شود سپس در نسلهای بعد به ارث می رسد جهش می گویند. در حقیقت جهش نتیجه دگرگونیهای ناشناخته خود به خودی است که در کروموزومها و ژنهای نسل قبلی پدید می آید.
گاهی تعداد کروموزومهایی که فرد به ارث می برد بیش از حد معمول می شود و سرانجام در رشد او نابهنجاریهایی ایجاد می گردد. در کم هوشی مغولی فرد عقب مانده به جای 46 کروموزوم دارای 47 کروموزوم می باشد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد