psy-2

برای آنکه تفاوتهای فردی را بررسی کنند آزمونهای هوشی، شخصیتی، استعدادهای فنی و حرفه ای و آزمونهای دیگر روانی را به کار می برند. در این زمینه از روشهای تحلیل آماری بهره می گیرند.
چنانکه پیش از این یادآور شدیم شخصیت هر فردی نتیجه تاثیر عوامل ارثی و محیطی است. اگر محیط مادی و اجتماعی فرد مساعد و مفید نباشد عوامل ارثی شکوفان نخواهد شد. میحط پرورنده شخصیت و استعدادهای ذاتی کودک است و تفاوتهای فردی به علت تفاوت های فطری و محیطی ایجاد می گردد.
پخش تفاوتهای فردی
تفاوتهای فردی نه تنها در شکل ظاهر و رنگ و ریخت افراد بلکه در نیروهای روانی مانند هوش، حافظه، ادراک و یادگیری نیز مشاهده می شود. منظور از پخش فراوانی این است که معلوم شود عدد یا اعداد معینی چند بار تکرار شده است. برای ساختن جدول پخش فراوانی نخست باید تعداد طبقات نمره ها را مشخص نمود یعنی چه عددی را ملاک طبقه بندی قرار دهیم تا تعداد طبقات مورد نظر به دست آید. آنگاه باید به دامنه تغییر که تفاضل بزرگترین و کوچکترین عدد است توجه نمود. همچنین لازم است میانه و میانگین و نما را معین ساخت.
نما در پخش فراوانی عددی است که بیش از اعداد یا نمره های دیگر تکرار می شود.
به طور کلی نمودارهای پخش فراوانی به ما می آموزند که بین افراد یک گروه تا چه حد تفاوت وجود دارد. اگر نمره ها در وسط منحنی پخش فراوانی جمع شده باشند و در دو طرف منحنی عده کم باشد آشکار است که تفاوت بین افراد زیاد نیست. اما در صورتی که نمره ها در اطراف منحنی زیاد باشد مقصود این است که پخش یا پراکندگی زیاد است و به اصطلاح می گویند پراکندگی (تنوع) آن بیشتر است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد