SocialWordCloudهوش که یکی از جالب توجه ترین نیروهای روانی است موضوع بحث ما در این فصل است. روان شناسان هوش را به صورتهای مختلف تعریف کرده اند زیرا هنوز نتوانسته اند در یک تعریف جامع با هم توافق کنند. اما همه آنان در این خصوص اتفاق نظر دارند که هوش شیء یا یک وجود عینیث مستقل و واحدی نیست برای مثال نمی توان جمجمه ای را باز کرد و هوش را به دیگران نشان داد. هوش هنگامی ادراک می شود که فرد در موقعیتهای گوناگون رفتارهای خاصی را از خود ابراز نماید.
برخی از روان شناسان معتقدند که «هوش بینش در امور و حل مساله» است. گروهی آن را «درک رابطه علت و معلول» دانسته اند. عده ای را عقیده بر این است که «هوش استعداد یادگیری» است. گروهی دیگر «هوش را تغییر و انعطاف پذیری در سازگاری با محیط» تعریف کرده اند. سرانجام دسته ای از روان شناسان به این نتیجه رسیده اند که: «هوش آن چیزی است که آزمونهای هوشی اندازه می گیرند»! به نظر نگارنده تعریف دیویدوکسلر شاید از دیگران جامع تر و گویاتر باشد. به اعتقاد وی هوش عبارت از مجموعه نیرو یا ظرفیتی است که به فرد یاری می دهد تا در محیط خود با اندیشه ای سنجیده و رفتار و کرداری موثر و با هدف عمل کند.
برخی دیگر از روان شناسان معتقدد که هوش کشش مغزی و توان روانی موجود زنده است. هوش ارگانیزم از یکسو به ساختمان بدنی او و از سوی دیگر به تجربه ها و ماجرهایی که بر او گذشته است بستگی دارد. در این زمینه مغز وظیفه اساسی را بر عهده دارد. وقتی نوزاد به دنیا می آید مغز او تعیین کننده میزان درجه هوش اوست. باید توجه داشت که متوسط وزن مغز انسان در حدود 1400 گرم است. افرادی که وزن مغزشان از 700 گرم کمتر است کم هوش می باشند. بررسیهای پژوهشگران نشان داده اند که وزن مغز بسیاری از نوابغ و بزرگان علمی جهان بین یک تا یک و نیم کیلوگرم بوده است.
پژوهشهایی درباره ساختمان سلولی و شیمیایی مغز افراد صورت گرفته اما هنوز نتیجه رضایت بخشی به دست نیامده است. در زمینه ساختمان شیمیایی مغز کردن موش به این نتیجه رسیده اند که در ساختمان مغز موشهای زرنگ و موشهای کودن تفاوتهایی وجود دارد. بدین معنی که در کرتکس مغز (لایه محافظ مغز) موشهای زرنگ آنژیم (ماده تخمیر کننده) کولینستراز بیشتر از موشهای کودن دیده شده است پژوهشگران معتقدند که همین امر در مورد مغز آدمی نیز صدق می کند و تفاوتهای موجود در ساختمان شیمیایی مغز ارثی است و میزان فعالیت کولینستراز در تعیین هوش موثر است. همچنین تغییرپذیری و نگهداری برخی از مغزها بیشتر از مغزهای دیگر است.
وزن مغز نوزاد هنگام تولد یک چهارم وزن مغز آنان در بزرگسالی است و در حدود 6 سالگی این مقدار به 90 درصد افزایش می یابد و هر چه کودک بزرگتر می شود رابطه سلولها پیچیده تر می گردد. رشد مغز با هوش ارتباط دارد. اگر مغز به رشد خود ادامه ندهد ممکن است فرد کم هوش یا عقب مانده بماند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد