CT_Quartz-IQ_SPOTLIGHT

هنگامی که سن عقلی کودک معین باشد با در دست داشتن سن تقویمی می توان هوشبهر او را تعیین نمود. بهره هوش هر کودکی عبارت از بهره یا خارج قسمت سن عقلی (M.A.) به سن تقویمی (C.A.) ضرب در عدد 100 است.
بر پایه رابطه بالا کودک 8 ساله ای که دارای سن عقلی 8 ساله است دارای بهره هوشی 100 می باشد و میزان هوش او بهنجار یا نرمال است. اگر همین کودک سن عقلی کودکان 10 ساله را داشت بهره هوشش 125
می شد و در شمار کودکان باهوش و پیشرفته قرار می گرفت. اما اگر سن عقلی کودکان 6 ساله را داشت بهره هوشش 75 می شد و کودکی کم هوش و عقب مانده بود. در صورتی که سن عقلی و سن تقویمی یکسان باشند کودک دارای هوش بهنجار یا عادی است.
در آزمون های هوشی استنفرد- بینه وقتی کودکی به 60 درصد از پرسشهای هر گروه سنی پاسخ دهد دارای سن عقلی آن گروه خواهد بود. اگر کودک 5 ساله ای به همه پرسشهای گروه سنی خود پاسخ دهد آزمونهای گروه سنی بالاتر را به او می دهند تا جایی که به 60 درصد از آنها پاسخ دهد. یعنی اگر همین کودک 5 ساله به 60 درصد از پرسشهای آزمون 7 سالگان پاسخ گوید دارای سن عقلی 7 ساله خواهد بود و بهره هوشش به این قرار 140 می باشد.
برای نمونه اگر بخواهیم بر پایه آزمون هوشی استنفرد- بینه بهره هوش کودک 6 سال و سه ماهه ای را بسنجیم نخست آزمایش را با آزمون مربوط به 6 ساله ها آغاز می کنیم ملاحظه می شود که کودک به همه پرسشها پاسخ درست می دهد. آنگاه مشاهده می گردد که به آزمون گروههای سنی 7 و 8 و 9 ساله به ترتیب به 4، 3 و 2 پرسش می تواند پاسخ درست بدهد اما نمی تواند از عهده هیچ یک از پرسشهای آزمون 10 ساله ها برآید.
با توجه به ویژگیهای آزمون هوشی استنفرد- بینه وقتی کودک از 6 سالگی به بعد به هر پرسشی که پاسخ درست بدهد 2 ماه بر سن عقلی او افزوده می شود. چون این کودک 6 سال و 3 ماه دارد سن تقویمی او به ماه برابر است با:
75 = 3 + 72 = 3 + 12 × 6
بهره هوشی این کودک 120 می باشد و به طوری که مشاهده می شود سن عقلی او بیشتر از سن تقویمی است. هر چه سن عقلی بیشتر باشد بهره هوش بیشتر است و اگر سن تقویمی بیشتر از سن عقلی باشد هوش کودک از افراد عادی کمتر است و امکان دارد در شمار گروههای عقب ماندگان ذهنی قرار گیرد.
آزمونهای هوشی همواره ثابت کرده اند اکثر کودکانی که در محیط کم و بیش همانندی زندگی می کنند از نظر هوشی بهنجار هستند. یعنی بهره گوشی آنان در حدود 100 می باشد.
گروههایی با درجات هوشی پایین تر از 100 و گروههای دیگر به همان نسبت دارای بهره هوشی بالاتر از 100 می باشند. در زیر با توجه به نتیجه پژوهشهای روان شناسان نخست میزان پراکندگی یا دامنه تغییر بهره هوش سپس منحنی آن را نشان می دهیم.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد