به گفته مسئولان و كارشناسان تخمين زده مي شود كه 250 تا 300 هزار نفر در ايران به بيماري آلزايمر مبتلا باشند. هر چند اين بيماري از لحاظ روحي رواني بسيار آزار دهنده و ناراحت كننده است اما قطعا مي توان با كمك مسئولان بخش بهداشت و درمان كشور از لحاظ (پوشش بيمه اي داروها، درج و قرارگيري اين بيماري در زمره بيماري هاي خاص) بتوان مشكلات اين بيماران را برطرف كرد.

به گفته مسئولان و كارشناسان تخمين زده مي شود كه 250 تا 300 هزار نفر در ايران به بيماري آلزايمر مبتلا باشند. هر چند اين بيماري از لحاظ روحي رواني بسيار آزار دهنده و ناراحت كننده است اما قطعا مي توان با كمك مسئولان بخش بهداشت و درمان كشور از لحاظ (پوشش بيمه اي داروها، درج و قرارگيري اين بيماري در زمره بيماري هاي خاص) بتوان مشكلات اين بيماران را برطرف كرد.