psy5

احساس برداشتی است که از برانگیختگی هیجانی به فرد دست می دهد. وقتی هیجانی برانگیخته شود احساسهای مختلفی مانند شادی، غم، ترس و خشم در شخص پدید می آید. احساس به طور کلی جنبه ذهنی دارد چنانکه در حالت ترس گروهی احساس می کنند که دلشان فرو می ریزد و در حالت شادی روحشان پرواز می کند. بعضی از هیجانها را مانند غم و شادی، از قیافه و ظاهر فرد می توان بازشناخت و به برخی دیگر فقط از طریق پاسخی که به پرسش داده می شود می توان پی برد.
کودکان حالتهای هیجانی خود را به صورت برانگیختگی کلی نشان می دهند اما هر چه بزرگتر می شوند
می آموزند که چگونه حالتهای هیجانی خود را بروز دهند. محیط یعنی فرهنگ، دین و مذهب و راه و رسم زندگی وسیله این آموزش به شمار می آید.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد