images

با توجه به ساختمان چشم وقتی شیئی در معرض امواج نوری و  قرار می گیرد تصویر آن شیئی از طریق مردمک که مسئول کم و زیاد شدن نور است و عدسی چشم به طور واژگون بر روی پرده شبکیه منعکس می شود و از آنجا به کمک مواد شیمیایی که نسبت به روشنایی حساسیت دارند تصویر دریافتی به تکانه یا تحریک عصبی الکتروشیمیایی تبدیل می گردد. بر اثر این فرایندها جریان عصبی به وجود می آید که از سلولهای استوانه ای و مخروطی به سوی نرونهای دوقطبی و چند قطبی و از آنجا به وسیله اعصاب بینایی به مغز فرستاده می شود.
همه نورونهای چند قطبی شبکیه که از صلبیه خارج می شوند عصب بینایی خوانده می شوند. عصبهای بینایی دو چشم از صلبیه خارج می شوند در محلی به نام کیاسما با هم به صورتی متحد می شوند که بخشی از عصب هر چشم با بخشی از عصب چشم دیگر به یک نیمکره مغزی می رود. اثر تصویرهایی که در بخش راست شبکیه تشکیل می شود به نیمکره راست مغز و اثر آنهایی که در بخش چپ هر چشم به وجود می آید به نیمکره چپ مغز منتقل می شود. به این ترتیب است که تصویرهای دریافتی در مغز ادراک و تعبیر و تفسیر می گردند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد