index

در زندگی روازنه ما عوامل و محرکهای فراوانی وجود دارند که هر یک به نحوی و با اختلاف کم و بیش زیادی توجه ما را به خود جلب می کنند. زیرا ممکن نیست بتوان در یک زمان به محرکهای مختلف یکسان توجه نمود. همچنین گاهی اتفاق می افتد که ادراک شیئی یا موقعیتی زود و آسان دست نمی دهد. برخی از محرکها فکر و ذهن ما را به خود مشغول می دارند و ما را از ادراک عوامل و محرکهای دیگر باز می دارند. اگر حواس ما به سوی شیئی یا عامل معینی جلب شود این فرآیند را توجه می نامند. به سخن دیگر توجه به معنای متمرکز ساختن حواس در امری یا چیزی است. برای اینکه بهتر به ماهیت توجه پی ببریم لازم است عوامل مربوط به آن را در دو دسته مورد بررسی قرار دهیم: 1- ویژگیهای محرک 2- ویژگیهای توجه کننده.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد