images

چنانکه پیش از این یادآور شدیم صورت ذهنی دوباره سازی تجربه های حسی گذشته است. هر یک از حواس ما به نوبه خود دارای صورت ذهنی ویژه ای است. اگر تجربه ها و رویدادهایی را که به چشم دیده و به گوش شنیده ایم پس از مدتی در ذهنمان مجسم کنیم از آنها صورتهای ذهنی دیداری و شنیداری یا بصری و سمعی پدید آورده ایم. کودکی که تنها بیمارستان یک شهرک را دیده است هر وقت واژه بیمارستان را می بیند یا
می شنود ویژگیهای همان یک بیمارستان در ذهنش مجسم می شود. این حالت را صورت ذهنی می گویند. اما مفهوم برخلاف صورت ذهنی نمودار تصور کلی یا طرح ذهنی از یکدسته اشیاء و موجودات است مانند خانه، درخت، کتاب، اسب، سگ، گربه و جز آن.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد