static1.squarespace.com

پرسشی که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول داشته این است که بدانند یادگیری در همه موارد به صورت یک فرمول معین و یکسانی انجام می شود یا آنکه انواع مختلف دارد. قرنها انسان از راه تجربه و مشاهده مستقیم زیر نظر استادکاران، فن و هنر می آموخت یا آنکه مطالب درسی را فقط به نیروی حافظه به خاطر می سپرد. اما امروز به جنبه های کاربردی یادگیری بیشتر توجه می شود و برای هر مطلب و موضوعی نوع خاصی از یادگیری به کار می رود. برخی از مطالب با یکبار تجربه حسی آموخته می شوند و برخی دیگر نیاز به تکرار و تمرین فراوان دارند مانند آموختن شنا، رانندگی و عملیات ژیمناستیک با توجه به اینکه هر نوعی از یادگیری موضوع اصلی یک نظریه یادگیری را تشکیل می دهد و امروز در حدود بیست نظریه یادگیری وجود دارد ما در اینجا بر آن نیستیم که به تشریح آنها بپردازیم، بلکه می کوشیم اصول کلی و اساسی یادگیری بر پایه شرطی شدن کلاسیک آزمایش و خطا و یادگیری از راه بینش و شرطی شدن عامل را که مدتها بر نظام آموزشی بسیاری از کشورها حاکم بوده است مورد بحث قرار دهیم.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد