images

روان شناسان در آزمایشهای خود به این نتیجه رسیده اند که وقتی کسی نسبت به چیزی یا امری شرطی شد و پاسخ با واکنش معینی نشان داد اغلب نسبت به محرکهای مشابه آن نیز همان پاسخ را می دهد.
برای نمونه اگر کودکی از سگ زرد همسایه ترسیده باشد از هر سگ زرد دیگری حتی شغال یا هر حیوان شبیه به آن نیز می ترسد. این پدیده را تعمیم محرک می نامند. همچنین گاهی انسان نسبت به یک بیگانه یا تازه وارد احساس محبت یا نفرت می کند بی آنکه بتواند علت این احساس را بیان کند. توضیح روان شناسان موید این واقعیت است که هیچ معلولی بی علت نیست. فرد از شخص مشابهی در گذشته خاطره ای دردناک و ناگوار داشته و بنا به مشابهت، نفرت او به طور ناخودآگاه به این شخص انتقال یافته است. بسیاری از دلبستگیها و بیزاریهای ما بر همین قیاس است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد