images

شخصیت فرد از کودکی آغاز می شود که عبارت از واکنشهای اختصاصی او در برابر رفتار و کردار و اوضاعی است که در پیرامون او رخ می دهند. هر چه از سن کودک بگذرد واکنشهای او اختصاصی تر می شود. در واقع شخصیت هر فرد دارای یک سازمان پویا و پایداری است که حاکم بر رفتار و کردار او می باشد. برخی از این سازمانها دارای وحدت عمل هستند و برخی دیگر به تفاوت انسجام و وحدت عمل کمتر یا بیشتری دارند.
گروهی از روان شناسان شخصیت را مجموعه ای از حالتهای رفتاری فرد دانسته اند که در اوضاع و احوال و مسائل و رخدادهای محیطی واکنشهای خاصی نشان می دهد. شخصیت در حقیقت به دو عامل کلی وراثت و محیط و تاثیر متقابل آنها بستگی دارد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد