images

بلی. خوشبختانه اکثر موارد بلوغ زودرس (و حداقل عواقب نامطلوب آن) قابل درمان است که بر حسب علت بوجود آورنده آن به کمک برخی از داروها و ندرتا جراحی قابل درمان هستند.
آیا ممکن است بدون اینکه مسئله جدی و مهمی وجود داشته باشد موهای شرمگاهی و یا زیر بغل زودتر از معمول ظاهر شوند؟
بلی. این حالت امکان پذیر است و به آن رشد زودرس موهای جنسی (Premature adrenarche) گفته
می شود. از ویژگیهای آن این است که سایر صفات جنسی ثانویه و بلوغ جنسی بروز نکرده و در زمان طبیعی خود ظاهر خواهند شد. این حالت نیز یک نوع تغییر خوش عاقبتی بوده ولی بایستی به پزشک مراجعه نمود تا یک سری آزمایشات هورمونی و رادیوگرافی انجام شود و کودک هر 6 ماه ویزیت شود.