llooll

خداوند كه لوزه و لوزه سوم را آفریده حكمتی داشته است. آفرینش چشم هم حكمتی داشته است، اما وقتی لازم شود یك چشم انسانی را برای سلامت سایر اعضاء و ادامه زندگی از حدقه خارج می‌‌نماییم. پس هر آمدنی حكمتی دارد و هر رفتنی هم حكمتی. در این مطلب به بررسی مراقبت های پس از گذاشتن لوله تهویه در گوش و برداشتن لوزه سوم می پردازیم.

1 رژیم غذایی شما محدودیتی ندارد.
2 روز برطرف خواهد شد. – -2 در صورتی که در حلق احساسدرد دارید، در طی 3
-3 ممکن استمختصر ترشحات خونابه اي تا چند روز پساز عمل از بینی خارج شود که طبیعیاست .
-4 از ورود آببه داخل گوشها پرهیز نمائید براي اینکار از پنبه آغشته به روغن وازلین یا پماد تتراسیکلین جلدي یا از گوشی هاي مخصوصاستفاده نمائید.
6 ماه پساز عمل خودبخود از پرده گوشخارج می شود و به داخل مجرا می افتد ، در صورتی که بیشاز یکسال بماند احتیاج به خارج کردن دارد. – -5 لوله تهویه حداکثر 12
-6 سوراخی که در پرده گوشبراي گذاشتن لوله تهویه ایجاد شده در اکثر موارد توسط خود بدن ترمیم خواهد شد. لذا در این مورد نگرانی نداشته باشید.
-7 در صورتمشاهده ترشح چرکی از مجراي گوشفورا با اورژانسو پزشککشیکگوشو حلق و بینی تماسبگیرید.
-8 داروهاي تجویز شده را به دقتمورد استفاده قرار دهید.
-9 تا دو روز پساز عمل ممکن استدرجه حرارتبدن کمی بالا برود که ناشی از کم بودن مصرفمایعات و غذا است. در صورتادامه تبدر روز سوم تماسبگیرید.
-10 یکهفته پساز ترخیصجهت ویزیتبه درمانگاه گوش، حلق و بینی مراجعه نمائید.