nay

به گذاشتن يك لوله در تراشه از طريق يك برش جراحي روي تراشه را تراكئوستومي مي گويند. هر لوله تراكئوستومي داراي يك زائده بادكنك مانند است كه بر روي لوله تراكئوستومي قرار دارد و همراه لوله وارد ناي بيمار مي شود. در این مطلب مراقبت های پس از عمل تراکئوستومی را برای شما توضیح می دهیم.

1. تغییر پوزیشن ( وضعیت) به طور مکرر
2 . استفاده از دستگاه بخور و فراهم کردن رطوبت
3 . ساکشن ترشحات
4 . انجام سرفه و تنفسعمیق
5 . تعویضپانسمان روزانه
گذاشته می شود و تغذیه از آن راه (NG Tube) 6 . در حالت صاف و نشسته قرار گیرید تا غذا و مایعات راحت تر بلعیده شود در صورتی که قادر به خوردن نباشید، توسط پزشک لوله معده
صورتمی گیرد.
7 . از فعالیتهایی که منجر به خستگی زیاد و تنگی نفسمیگردد، پرهیز نمائید.
8 . از استعمال دخانیاتپرهیز نمائید.
9 . در هنگام دوشگرفتن با استفاده از پوششپلاستیکی، از ورود آب جلوگیري کنید.
10 . مراقبت و تمیز کردن لوله در روز اول بهتراست هر یکساعتانجام شود در روزهاي بعد هر سه ساعت براي تمیز کردن لوله کافی است . لوله را به آرامی بیرون بیاورید، آن را در زیر فشار
آب سرد گرفته، بدین وسیله ترشحات از آن جدامی شود. زمان برداشتن لوله داخلی تا گذاشتن مجدد نباید بیشاز 5 تا 10 دقیقه طول بکشد.
11 . محل ورود هوا باید به وسیله گاز مرطوبپوشانده شود که از ورود گرد و غبار به داخل ریه جلوگیري بعمل آید.