دريافت همزمان دوزهاي زياد کافئين و استامينوفن مي تواند به آسيب کبدي بينجامد.

همراهي مصرف اين دو در مقادير زياد، آنزيمي را به عنوان فرآورده جانبي توليد مي کند که براي کبد سمي است. معمولا افراد اين مقدار کافئين را در يک زمان خاص مصرف نمي کنند و همزماني دريافت اين دو براي مثال طي خوردن استامينوفن با نوشيدني کافئين امکان پذير است ؛ گرچه ممکن است از دوزهاي زياد مسکن هاي حاوي کافئين و استامينوفن نيز ناشي شود. اين مسکن ها اغلب براي درمان ميگرن ، دردهاي قاعدگي و… استفاده مي شوند.