eye5

پزشک با قرار دادن یک نوع لنز تماسی برجسته و بر روی چشم وضع زاویه اتاقک قدامی یا شبکیه را بررسی می کند. با این عدسی می تواند ببیند که آیا زاویه اتاقک قدامی باز است یا به دلیل باریک بودن احتمال انسداد آن می رود. این روش معاینه گونیوسکوپی نام دارد.
اگر چنین دستگاهی در اختیار نباشد پزشک می تواند با کمک چراغ قوه کوچکی به طور تقریبی تشخیص دهد که آیا اتاقک قدامی کم عمق و باریک شده یا خیر؟ چون باریک شدن زاویه به دنبال کم عمق شدن اتاقک به وجود می آید.
عدسی گونیوسکوپ بر روی قرنیه گذاشته شده است:
آینه ای که روی عدسی است به پزشک اجازه می دهد زاویه اتاقک قدامی را به وسیله دستگاه معاینه چشم ببیند و دریابد آیا این زاویه باز  است یا بسته و اگر باز است میزان آن تا چه اندازه است؟

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد