رهبر مژدهي آذر گفت : بر اساس استاندارد جهاني تجويز دارو، تعداد اقلام دارويي در يك نسخه پزشك به طور ميانگين بايد سه قلم دارو در هر نسخه باشد در حالي كه اين ميزان در ايران به طور متوسط 5 قلم دارو در هر نسخه است كه تقريبا 5/1 برابر متوسط جهاني است .
وي ادامه داد: البته مقايسه تعداد اقلام دارويي در نسخه هاي پزشكان در ايران با تعداد آنها در كشورهاي ديگر بدون توجه مسائل فرهنگي و مشكلات جامعه پزشكي در ايران منصفانه نيست و بايد همه شرايط موجود را در اين زمينه در نظر گرفت .
وي اضافه كرد:‌عامل اصلي تجويز تعداد بيشتر دارو توسط پزشكان تقاضاي بيماران است زيرا احساس مي كنند پزشكي كه داروي بيشتري تجويز كند پزشك بهتر و حاذق تري است ضمن اينكه پايين بودن تعرفه پزشكان و مشكلات معيشتي آنها موجب مي شود تا براي جبران درآمد خود به تجويز داروي بيشتر براي بيماران اقدام كنند .

وي ادامه داد:‌تامين امنيت حرفه اي و اقتصادي پزشكان و به خصوص واقعي شدن تعرفه هاي پزشكان و داروخانه ها مطابق استانداردهاي جهاني در كنار بالا رفتن آگاهي هاي مردم نسبت به عواقب استفاده بي رويه از دارو مي تواند به اصلاح نظام مصرف دارو در كشور منجر شود .