prostate1

مایع ابتدایی منی که در بیضه ها ساخته می شود حاوی اسپرم است و باید از حجم کافی برخوردار باشد تا بتواند خود را به تخمک موجود در دستگاه تناسلی زنان برساند. از طرف دیگر باید محیط پیشابراه مردان همچنین دستگاه تناسلی زنان، برای زندگی و تداوم حیات اسپرم تا هنگامی که با تخمک لقاح پیدا می کند مساعد باشد.
ایجاد حجم مناسب برای منی و ایجاد محیط مناسب از نظر میزان اسیدیتی برای اسپرم به عهده ماده ترشح شده از پروستات می باشد.
از طرف دیگر مایع منی که توسط بیضه های ساخته شده و از طریق مجاری جابجا کننده به بیرون هدایت
می شود باید وارد پیشابراه شود. اگر ساختمانی وجود نداشته باشد که مانع حرکت مایع منی به داخل مثانه شود امکان ریخته شدن و برگشت آن به داخل مثانه وجود دارد. غده پروستات با انسداد ابتدای پیشابراه و بستن گردن مثانه، مانع این کار می شود. اهمیت این موضوع هنگامی مشخص می شود که مشاهده می گردد پس از برداشتن پروستات از طریق جراحی، در صورت انزال گاهی اوقات مایع منی وارد مثانه شده و بعدا همراه ادرار خارج
می شود این مشکل به وفور در مردان عمل شده دیده می شود و به بیانی دیگر Retrograde Ejaculation یا انزال معکوس، یکی از عوارض جراحی پروستات می باشد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد