images

بسیاری از والدین از تنبیه جسمانی استفاده می کنند. زدن به پشت دست بچه ها و به باسن آنها شیوه های رایجی هستند که بسیرای از والدین برای تنبیه رفتار نادرست فرزندشان به کار می برند. تنبیه جسمانی ملایم جزو سوء استفاده جسمانی به حساب نمی آید. سوء استفاده جسمانی مشتمل است بر اعمال خشونت آمیزی نظیر با مشت یا با چیزی شبیه جوبدستی زدن. بدرفتاری جسمانی با نوزادان اغلب به صورت سخت تکان دادن آنها صورت می گیرد که گاه باعث آسیب مغزی یا مرگ نوزاد می شود کودکان بزرگتر را ممکن است لگد بزنند یا چنان هل بدهند که به سمت دیگر اتاق بیفتند. در موارد بسیار شدید کودک مورد شکنجه قرار می گیرد یا آن که والدینش از طریق چاقو زدن یا خفه کردن جان او را به خطر می اندازند. برای بسیرای از کودکان چنین رویدادهایی مواردی نیستند که هر روز اتفاق بیفتند. سوء استفاده جسمانی غالبا به صورت متفاوتی اتفاق می افتد در فاصله این موارد ممکن است کودک رابطه مناسبی با والد خود داشته باشد اگر چه در بسیرای از موارد این قبیل والدین حتی زمانی که با کودک بدرفتاری نمی کنند افرادی خرده گیر هستند که به راحتی ناراحت می شوند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد