images

توصیف فروید از فرایندی که موجب به یاد آمدن تجاوز جنسی می شود نیز همچنان درست است به نظر می رسد وقتی زنان فرایند درمان را آغاز می کنند به طور کلی سوء استفاده جنسی از خود را فراموش کرده اند یا آن که ممکن است در این مورد خاطراتی داشته باشند اما نتوانستند معنای آن خاطرات را دریابند. با ادامه درمان آنها در دوره ای از انکار قرار می گیرند. حتی ممکن است به این دلیل که می خواهند این را که مور سوء استفاده جنسی قرار گرفته بوده اند باور نکنند مدتی از ادامه درمان دست بکشند. از همین رو بسیار حائز اهمیت است که چنین زنی احساس نکند که زودتر از موقع از طرف درمانگرش تحت فشار قرار گرفته تا آنچه را که ظاهرا به یاد می آورد قبول یا رد کند. خود او باید مشخص کند که واقعیت چیست در نهایت فشار مدارک و شواهد باعث می شود که بسیاری از این زنان آنچه را که به خاطر می آورند قبول کنند و قادر شوند تا به مرحله بازپردازش آن خاطرات پا بگذارند. در این مرحله درمانگر و درمانجو همراه یکدیگر سعی می کنند تا به خوبی دریابند که چه حادثه ای برای درمانجو اتفاق افتاده و این که آن حادثه در روابط او در بزرگسالی اش چه تاثیری بر احساس او درباره خود گذاشته است. در این مرحله درمانگر و درمانجو سعی می کنند به همراه یکدیگر درک درمانجو از خود و دیگران را با توجه به تجربه سوء استفاده ای که درمانجو پشت سر گذاشته از نو سامان دهند.

این مطلب توسط  مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باش