index

جراحی چاقی یا جراحی Bariatricازمداخلات سختگیرانه ی شیوه ی زندگی و درمان فشرده ی دارویی برای معکوس نمودن دیابت در بیمارانی با چاقی خفیف تا متوسط موثرتر است.

نتایج این مطالعه درمجله ی اروپایی مطالعات دیابت” Diabetologia” منتشر گردید.

محققان براین نکته  تاکید دارند که معیار انتخاب افراد برای جراحی چاقی نباید در درجه ی اول نمایه ی توده ی بدنی باشد بلکه باید به ابتلا آنها به دیابت توجه شود.

شواهد نشان می دهد روش جراحی Roux-en-Yیا بای پس معده ( RYGB) که نوعی جراحی چاقی است می تواند به معکوس نمودن دیابت نوع 2 کمک کند، این  کار از طریق مکانیسمی فراتر از کاهش  مصرف مواد غذایی و کاهش وزن بدن اتفاق می افتد.

 مطالعات مشاهداتی بزرگ نشان میدهد که جراحی کاهش وزن درافراد به شدت چاق به کاهش دراز مدت تمام فاکتورهای خطر بیماریهای اصلی قلب و عروق، حوادث قلبی عروقی نظیر حملات  قلبی و سکته ی مغزی، سرطان و مرگ ومیر به همه ی دلایل از جمله کاهش 92 درصدی مرگ ومیر مرتبط با دیابت  کمک می کند.

با این وجود، ازآنجائیکه این اطلاعات حاصل مطالعات مشاهداتی می باشند امکان تعیین میزان تأثیرات این جراحی بدون داشتن آزمایشات کنترل دار تصادفی و مقایسه با مراقبتهای غیرجراحی وجود ندارد.

به همین دلیل، دانشمندان دراین مطالعه به مقایسه ی روش  RYGBبا مداخلات فشرده ی شیوه ی زندگی و درمان دارویی( ILMI) برای دیابت نوع 2 پرداختند. این تحقیق بروی بیمارانی با چاقی خفیف تا متوسط (با نمایه ی توده ی بدنی کمتر از35 kg/m2) انجام شد.

 افرادی با نمایه ی توده ی بدنی بیش از 30 به عنوان افراد چاق در نظر گرفته می شوند، بنابراین  نمایه ی توده ی بدنی بین 30 تا 35 به عنوان کمترین میزان چاقی مفرط در میان افراد سفید پوست درنظر گرفته می شود. در این مطالعه ، محققان 1808 فرد بالغی که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند  را مورد  بررسی قرار دادند.: سن بین 25 تا 64 سال، مبتلا به دیابت نوع 2 و نمایه ی توده ی بدنی  بین 30 تا 45 kg/m2  .

 با توجه به طیف گسترده ای از عوامل از جمله نظر بیماران درمورد موفقیت  یا عدم  موفقیت این روش، گرفتن موافقت از بیماران برای شرکت تصادفی در روش جراحی یا روش مداخلات شیوه ی زندگی بسیار مشکل بود. به عنوان نتیجه تنها 43 مورد بصورت تصادفی با نسبت 1 به 1 در روشش RYGBو  ILMIشرکت کردند.

 روش مداخله ی شیوه ی زندگی شامل 45 دقیقه یا بیشتر ورزش ایروبیک  5 روز در هفته  یا بیشتر، رژیم غذایی کاهنده ی وزن و قند خون تحت نظارت متخصص تغذیه و بهینه سازی درمان  دارویی برای مدت  یکسال بود. اگر چه درمان بصورت  دوسور کور انجام نشد اما نتایج توسط داورانی که از شیوه ی آزمایش بی اطلاع بودند، قضاوت گردید. نتیجه ی اولیه شامل بهبود دیابت در سال اول (کاهش  هموگلوبین A1Cبه زیر 6 درصد  و عدم استفاده از داروهای  دیابت) بود.

درمجموع از 23 داوطلب برای روش RYGBو 20 نفر برای روش ILMIقبل از شروع  تحقیق 11 نفر از شرکت  در این  تحقیق صرفنظر کردند و در نتیجه  15 نفر در گروه RYGBو 17 نفر درگروه ILMIباقی ماندند.

 خصوصیات افراد هر دو گروه در شروع  تحقیق مشابه بود، بجز مدت زمان ابتلا به دیابت که درافراد  گروه RYGBبالاتر بود (11.4سال دربرابر 6.8سال). کاهش وزن در سال اول برای جراحی RYGB25.8درصد و برای مداخله ی ILMI6.4 درصد بود. برنامه ی ورزشی ILMIمنجر به افزایش 22 درصدی ظرفیت ورزشی گردید، درحالیکه ظرفیت ورزشی افراد  گروه  RYGBپس از جراحی تغییری نکرد. بهبودی دیابت در سال اول برای روش RYGB60 درصد در حالیکه  برای روش ILMIتنها 6 درصد بود.

 مقدار هموگلوبین A1Cدرطول یک سال تنها به میزان متوسطی پس از جراحی RYGBنسبت به  ILMIکاهش یافت(از 7.7درصد به  6.4درصد در روش RYGBو از 7.3به 6.9درصد در روش  ILMI). با این حال، کاهش هموگلوبین A1Cپس از RYGBبا مقادیر بسیار کمتری دارو یا بدون دارو  حاصل شد. هیچ عارضه ی تهدید کننده ی حیات  در هر دو گروه اتفاق نیافتاد.

 نویسندگان مقاله اذعان داشتند که درمقایسه با مداخلات سختگیرانه ی سبک زندگی ومداخلات دارویی، بازده ی RYGBدرمعکوس نمودن دیابت نوع 2 در بیمارانی با چاقی خفیف تا متوسط بالاتر است.

 آنها افزودند: این نتایج برای بیمارانی با شاخص توده ی بدنی 30 تا 35 kg/m2وهمچنین افرادی  با چاقی بیشتر کاربرد دارد، مطالعه ما و سایر مطالعات انجام شده نشان می دهد که نمایه ی توده ی بدنی و مقدار کاهش وزن  پس ازRYGBتعیین کننده ی معکوس شدن دیابت نمی باشد و بنظر می رسد بهبود دیابت ازطریق مکانیسم هایی فراتر از کاهش وزن اتفاق می افتد .

این یافته ها نشان می دهد که  BMIنباید به عنوان تنها معیار انتخاب بیماران چاق مبتلا به دیابت نوع 2 برای روش جراحی چاقی در نظر گرفته شود، بلکه هدف باید درمان دیابت نوع 2 دراین افراد باشد.

منبع :diabetestma.org