images

 

آزمون ادیومتری، توانایی  شنیدن  بر اساس بلندی صدا  (شدت) و سرعت ارتعاش موج صوتی (تن) متفاوت است.شنوایی  زمانی  رخ میدهد که امواج صدا را  اعصاب گوش داخلی را تحریک میکند. در نهایت صدا در امتداد مسیر عصب به مغز می رسد.امواج صوتی می تواند به گوش داخلی از طریق کانال گوش، پرده گوش و استخوانهای گوش میانی (انتقال هوا)، و یا از طریق استخوان اطراف و پشت گوش (انتقال استخوان) حرکت کند.

گوش انسان با شنوایی طبیعی، قادر به کشف طیف وسیعی از صداها از فرکانس های 20 تا 20000 هرتز است.اما تست شنوایی در فرکانس های بین 250 تا 8000 هرتز که مربوط به صداهای گفتاری هستند ارزیابی می شود. کارشناس شنوایی با استفاده از دستگاهی به نام ادیومتر در یک اتاقک ساکت، شنوایی شما را تست می کند. هر گوش به طور جداگانه تست می شود. نتایج حاصله از این تست، با تست حاصل از گوش طبیعی مقایسه می شود.کارشناس شنوایی نتایج بدست آمده از تست را به صورت ادیوگرام ثبت کرده و برای شما تفسیر می کند. ادیوگرام یا نوار گوش، یک راه استاندارد برای نمایش گرافیکی میزان شنوایی فرد محسوب می شود.