از سال 1385 قرار بر این شد که نسخه نویسی کامپیوتری شود…

دکتر سلام:  به علت ناخوانا بودن نسخه‌نويسي، مشكلاتي از جمله‌ تجويز داروي اشتباه به بيمار و متعاقب آن شده بيماري، توجه مسئولين را به نسخه نويسي كاميپوتري در كشور جلب كرده است تا دارويي اشتباه خوانده و يا تجويز نشود.

دكتر جمشيدي گفت: با توجه به توصيه‌هاي عنوان شده در مرود خواناتر نوشتن نسخه و هم چنين به علت كثرت كار پزشكان با مشكلات زيادي رو به رو هستم كه براي پيشگيري از به وجود آمدن چنين مواردي سازمان اقدام به كامپيوتري كردن نسخه در آينده‌‌اي نزديك خواهد كرد.