دانشمندان نانودریچه هایی ساخته اند که با برخورداری از قابلیتی نظیر واکنش نشان دادن به pH خون اجازه انتشار داروهای مورد نظر در بدن را می دهند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از مهر ، این نانو دریچه به گونه طراحی و ساخته شده است که در واکنش به pH خون باز می شود و به گفته ابداع کنندگان آن، می تواند به عنوان سیستم اولیه و مبنا در انتقال و انتشار داروهای مورد نظر در بدن عمل کند.

محققان می توانند با پر کردن ریزگوهای سیلیکایی منفذدار با داروهای مورد نظر و قرار دادن این نانو دریچه ها در آنها از تغییرات pH خون برای کنترل انتشار داروها در بدن استفاده کنند.

این فناوری نوین با همکاری گروهی از محققان دانشگاههای نورت وسترن و کالیفرنیا طراحی و ساخته شده اند.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، نسخه های قدیمیتر و مشابه این فناوری نوین تنها در حلالهای ارگانیکی قابلیت عمل داشتند. اما با ارتقای این فناوری و فراهم آوردن امکان کار کردن آن در محیطهایی نظیر محیطهای خونی، اکنون امکان استفاده گسترده از آن در انتقال داروها در سراسر بدن فراهم شده است.