4

ورزش های راکتی از دسته ورزش های پرتحرک است که در آن ورزش کار مقدار زیادی کالری می سوزاند. پس وی باید از رژیم غذایی خاصی پیروی کند. در این مطلب چند نوع رژیم غذایی مناسب برای این ورزشکاران آماده کرده ایم.

اینجا در زمینهٔ ورزشهای راکتی، بخصوص تنیس است که اختلاف بین بازیکن حرفهای و آماتور بسیار زیاد میباشد. همچنین، در سطوح بالا به نتیجه بازی نیز بستگی دارد. یک بازی ممکن است بیشتر از ۳ ست بیوقفه یا به عبارت دیگر بیشتر از ۴ ساعت طول بکشد. اطلاعات موجود نشان میدهد بازیکنان تنیس حرفهای ساعتها قبل از شروع مسابقه، خود را گرم میکنند. این احتمالاً به معنای بازی کردن در یک دورهٔ پنج ساعته با فرصتهای استراحت بسیار کوتاه میباشد. در ورزش تنیس میزان انرژی موردنیاز برای هر بازیکنی که به صورت معمولی فعالیت میکند در محدودهٔ ۳۳۰۰ کیلوکالری میباشد. این میزان برای افراد با جثهٔ بزرگتر و سنگینتر باید حداقل ۱۰% افزایش یابد. ازاینرو، به نظر میرسد بازیکنان حرفهای در روز مسابقه برای ایجاد تعادل به ۵۰۰۰ کیلوکالری انرژی نیاز دارند. به نظر میرسد کسی که به صورت تفریحی تنیس بازی میکند از این بخش حذف شده باشد. به همین خاطر من نمونههایی را برای این افراد که بیشتر در باشگاههای محلی بازی میکنند آوردهام.

مسئله شماره ۱:

زن، ۲۳ ساله

قد: ۱۷۷ سانتیمتر

وزن: ۶۸ کیلوگرم

شغل: خانه دار

رشته ورزشی: تنیس

متابولیسم پایه ۱۴۸۰ کیلوکالری

شغل + فعالیت روزمره (= ۷۰%) ۱۰۳۶ کیلوکالری

تنیس مسابقه ۲ ساعت ۱۴۵۲ کیلوکالری

انرژی روزانه موردنیاز ۳۹۶۸ کیلوکالری

مسئله شماره ۲:

مرد، ۵۰ ساله

قد: ۱۸۳ سانتیمتر

وزن: ۹۵ کیلوگرم

شغل: مدیر شرکت

رشته ورزشی: تنیس

متابولیسم پایه ۱۸۵۵ کیلوکالری

شغل + فعالیتهای روزانه (= ۵۰%) ۹۲۷ کیلوکالری

تنیس تفریحی ۲ ساعت ۶۰۰ کیلوکالری

انرژی روزانه موردنیاز ۳۳۸۲ کیلوکالری

مسئله شماره ۳:

مرد، ۳۵ ساله

قد: ۱۸۸ سانتیمتر

وزن: ۹۱ کیلوگرم

شغل: آرشیتکت / ارزیاب

رشته ورزشی: اسکواش

متابولیسم پایه ۱۸۰۰ کیلوکالری

شغل + فعالیتهای روزانه (= ۷۰%) ۱۲۶۰ کیلوکالری

اسکواش ۴۵ دقیقه ۵۴۰ کیلوکالری

انرژی روزانه موردنیاز ۳۶۰۰ کیلوکالری

در بازی اسکواش نیز مشابه تنیس بین یک بازیکن حرفهای که چندین ساعت در روز تمرین میکند و مسابقه میدهد و یک بازیکن که به صورت تفریحی به مدت ۳۰ دقیقه و در بین فعالیتهای کاری برای حفظ سلامت خود بازی میکند اختلاف زیادی وجود دارد.

ـ در وضعیت حرفهای و در یک بازی سریع و سطح بالا، مصرف انرژی بین ۳۰۰ ـ ۲۵۰ کیلوکالری در هر بازی با توجه به فیزیک ورزشکار میباشد. با استفاده از این روش میتوان میزان انرژی موردنیاز یک ورزشکار حرفهای را به سرعت محاسبه نمود. اما اکثر افراد در گروه بازیکنان تفریحی قرار میگیرند، در زمانی که عدهای تلاش میکنند نردبان ترقی را هر چه سریعتر در باشگاهها طی کنند عدهای نیز تنها برای حفظ سلامت خود بازی میکنند.

مسئله شماره ۴:

زن، ۲۶ ساله

قد: ۱۵۷ سانتیمتر

وزن: ۵۷ کیلوگرم

شغل: معلم ورزش

رشته ورزشی: اسکواش

متابولیسم پایه ۱۳۲۰ کیلوکالری

شغل + فعالیتهای روزانه (= ۷۰%) ۹۲۴ کیلوکالری

اسکواش ۴۵ دقیقه ۴۵۰ کیلوکالری

انرژی روزانه موردنیاز ۲۶۹۴ کیلوکالری

مسئله شماره ۵: مرد، ۳۰ ساله

قد: ۱۷۷ سانتیمتر

وزن: ۸۲ کیلوگرم

شغل: کشیش

رشته ورزشی: بدمینتون

متابولیسم پایه ۱۷۳۰ کیلوکالری

شغل + فعالیتهای روزمره (= ۷۰%) ۸۶۵ کیلوکالری

مسابقه رقابتی ۹۰ دقیقهای ۸۴۰ کیلوکالری

انرژی روزانه موردنیاز ۳۴۳۵ کیلوکالری

مسئله شماره ۶:

مرد، ۱۹ ساله

قد: ۱۷۷ سانتیمتر

وزن: ۸۰ کیلوگرم

شغل: دانشجوی ورزش

رشته ورزشی: بدمینتون

متابولیسم پایه ۱۷۵۰ کیلوکالری

شغل + فعالیت روزمره (= ۱۰۰%) ۱۷۵۰ کیلوکالری

مسابقه رقابتی ۹۰ دقیقهای ۹۰۰ کیلوکالری

انرژی روزانه موردنیاز ۴۴۰۰ کیلوکالری

به نظر میرسد هر بخش (گیم) از بازی بدمینتون حدوداً به ۲۸۰ ـ ۲۰۰ کیلوکالری انرژی نیاز دارد. البته، این اندازه بسته به فیزیک بدنی (جثه) بازیکن، سطح بازی و مدت بازی است. یک بازیکن غیرحرفهای معمولاً باید از محدودهٔ پایین انرژی فوق استفاده کند اما بازیکنان حرفهای از محدودهٔ بالای آن استفاده خواهند کرد.