دکترسلام: اگر به زنانی با نوع خاصی از سرطان سینه، هرسپتین به همراه شیمی درمانی استاندارد داده شود، ممکن است در بهبود بیماری آنها پیشرفتی حاصل شود.
مترجم دکتر برسابه برومند

اگر به زنانی با نوع خاصی از سرطان سینه، هرسپتین به همراه شیمی درمانی استاندارد داده شود، ممکن است در بهبود بیماری آنها پیشرفتی حاصل شود.

بیماری حدود 25%- 15 زنان دچار مراحل اولیه سرطان سینه، از نوع HER2-receptor مثبت است. در مراحل اولیه کمتر می کند. در مطالعه اجوانت هرسپتین (HERA)، یان اسمیت و همکارانش از بیمارستان Royal Marsden لندن به ارزیابی تأثیر دارو بر میزان بهبودی پس از 2 سال درمان پرداختند.

در این مطالعه 1703 زن به طور تصادفی برای دریافت هرسپتین به مدت 1 سال بعد از جراحی و شیمی درمانی و 1693 زن برای گروه کنترل (فقط مشاهده) در نظر گرفته شدند.

محققان دریافتند که در گروه مشاهده تعداد مرگ و میر بیشتری نسبت به گروه دریافت کننده دارو اتفاق افتاد(90 در مقایسه با 59) که بیان گر 7/2% نجات بیشتر پس از سه سال است. عوارض جانبی جدی تری نیز در گروه هرسپتین در مقایسه با گروه دارونما مشاهده شد.

دکتر اسمیت می گوید: نتایج حاصل از مطالعات ما بیان گر این امر است که trastuzumab (هرسپتین) واجد سودمندی بیشتری در بهبودی بیماران مراحل اولیه سرطان سینه نسبت به عدم استفاده از دارو پس از عمل جراحی است. میزان بهبودی حاصله در این مدت کم نشان گر قدرت بالقوه این دارو و اهمیت ایجاد درمان های هدفمند برای سرطان سینه و یا سایر سرطان ها است.